CNPM – OIM: parteneriat strategic în numele progresului economis si social

16

La 28 aprilie 2009  Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) împlineşte 90 de ani de la fondare. Scopul principal anunţat al organizaţiei este îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor şi realizării principiilor dreptăţii sociale în întreaga lume. De la bun început a fost stabilit unul din  principiile structurale de bază ale acestei organizaţii, care stipula că OIM trebuie să fie o organizaţie a antreprenorilor sau patronilor, în aceeaşi măsură ca şi a muncitorilor. Acest  principiu, paradoxal la prima vedere, a avut ca bază convingerea, confirmată de experienţa acumulată pe parcursul întregii activităţi a acestei organizaţii, că măsurile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă pot fi efective şi active numai atunci, când ele sunt elaborate în comun şi echitabil  nu numai de guverne şi muncitori, dar şi de către antreprenori. Anume din aceste considerente OIM este unica organizaţie din sistemul ONU, cu reprezentanţă tripartită, unde delegaţii din partea antreprenorilor, muncitorilor şi guvernelor au voturi independente şi  roluri principiale.
Dreptul antreprenorilor (patronilor) de a fi recunoscuţi în calitate de parteneri egali ai muncitorilor şi guvernelor are o însemnătate deosebită în condiţiile schimbărilor social-economice accelerate, când motivele cu caracter internaţional au un impact tot mai pronunţat asupra vieţii cotidiene şi bunăstării fiecăruia dintre noi. Mai mult ca atât, luând în consideraţie, că antreprenorii deseori sunt forţa motrice a transformărilor, atitudinea lor faţă de problemele sociale ale contemporaneităţii inevitabil vor avea urmări importante atât pentru economie, cât şi pentru societate în ansamblu.
 Anume din aceste considerente a fost imperioasă şi obiectivă iniţiativa instituirii patronatelor în Republica Moldova în contextul transformărilor social-economice, după proclamarea independenţei ţării noastre. De la constituirea în 1996 a Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, a fost parcursă o cale grea şi anevoioasă, până când mişcarea patronală, noţiune necunoscută, pe atunci, şi neînţeleasă de societate, dar şi de patroni, a devenit în zilele noastre o forţă motrice a progresului economic şi social, organizaţia patronală fiind recunoscută ca un partener egal al dialogului social tripartit: guvern-patronate-sindicate. Şi un rol important în dezvoltarea mişcării patronale în ţara noastră, ca factor de consolidare a patronilor şi patronatelor, conştientizată tot mai mult de întreaga societate, revine fără îndoială Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Şi această susţinere pe multiple planuri a devenit posibilă şi efectivă datorită aderării ţării noastre la OIM în 1995. Convenţiile acestei structuri a ONU, ratificate de Republica Moldova, printre care 8 fiind convenţii fundamentale ale OIM, au devenit pentru conducerea CNPM un suport important în activitatea sa de participant la elaborarea actelor şi normelor legislative şi de avizare a noilor proiecte de lege pentru perfecţionarea legislaţiei naţionale a muncii în corespundere cu standardele europene şi internaţionale.
Este vorba în primul rând de „Programul de Ţară privind Munca Decentă” (PŢMD), prima etapă a căruia a fost derulată în anii 2006-2007, cea de-a doua etapă fiind prevăzută pentru anii 2008-2011. Programul de Ţară promovează munca decentă cu oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei drept component cheie al politicilor naţionale de dezvoltare ale guvernului şi partenerilor sociali, unul dintre ei fiind Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova. Programul detaliază politici, strategii şi rezultate scontate, care să asigure o muncă decentă pentru fiecare. Documentul reflectă planificarea strategică a activităţilor de cooperare a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu Republica Moldova pe perioada prevăzută pentru derularea programului, adică până în 2011. Elaborarea şi apoi desfăşurarea PŢMD a implicat un proces participativ extins al constituienţilor tripartiţi.
Partenerii sociali în ţară sunt reprezentaţi de către Confederaţia Naţională a Patronatului şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor, care actualmente sunt preocupaţi de consolidarea lor structurală şi instituţională.
Confederaţia Naţională a Patronatului îşi consolidează rândurile ca rezultat al aplicării principiului deductibilităţii, stipulat în legislaţia naţională. Confederaţia reprezintă interesele marii majorităţi a patronilor din Moldova şi membrii asociaţi ai ei joacă un rol important în discuţiile tripartite. De asemenea participă activ şi constructiv în cadrul diferitor structuri şi comisii cum ar fi, spre exemplu, Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Consiliul de administraţie al Companiei de Asigurări în Medicină şi multe alte Consilii de administraţie.
Pentru o mai bună realizare a programului, cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii a fost instituită în 2006 Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective (CNCNC), ca succesoare a fostei Comisii republicane pentru negocieri colective. Şi prin activitatea sa prodigioasă şi constructivă în cadrul acestei comisii, dar şi în cadrul dialogului social tripartit guvern-patronate-sindicate privind avizarea noilor acte normative a contribuit la perfecţionarea lor şi adoptarea unei legislaţii adecvate economiei de piaţă.
În aceeaşi ordine de idei se poate de vorbit şi despre contribuţia CNPM la elaborarea şi adoptarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM), periodic elaborat pe perioada de trei ani.
Una din ultimele realizări valoroase este Legea salarizării, elaborată la iniţiativa CNPM, document care a liberalizat sistemul de salarizare în ţara noastră. A fost o confruntare de principii cu sindicatele, dar până la urmă a învins bunul simţ şi au avut de câştigat nu numai angajatorii, cărora li s-a oferit mecanisme legale de gestionare mai eficientă a  întreprinderilor, dar şi muncitorii prin remunerarea lor, conform muncii depuse şi statul – prin majorarea plăţilor la buget şi fondul social.
Un proiect  de mare însemnătate socială, susţinut de Organizaţia Internaţională a Muncii, a fost „Eliminarea muncii copiilor în sectorul agricol al Moldovei”, la realizarea căruia a contribuit Guvernul Norvegiei. De remarcat, că Guvernele Norvegiei şi Danemarcei sunt donatorii principali pentru implementarea proiectelor OIM în diverse ţări ale lumii. Pentru realizarea proiectului respectiv Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Indistria Alimentară din Moldova (FNPAIA), în cooperare cu Biroul OIM pentru activităţi cu organizaţiile patronale (ACT/EMP), a desfăşurat la prima etapă pentru antreprenorii agricoli din diverse localităţi ale republicii 15 seminare de sensibilizare privind munca copiilor. Au urmat şi alte activităţi cu participarea patronilor din ramurile agricole. Aceste acţiuni au cuprins sute de manageri şi lideri comunitari din întreaga ţară, scopul cărora a fost de a crea reţele şi alianţe la nivel local, regional şi naţional pentru prevenirea, combaterea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului în agricultură. În cadrul acestor seminare au fost distribuite broşurile „Un viitor demn pentru copiii noştri prin eliminarea muncii lor”,  „Şapte lucruri importante despre munca copilului” şi „Codul de conduită pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme reale ale muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară”. Ideea principală a acestor publicaţii, ca de altfel şi a proiectului în ansamblu, a fost de a-i ajuta pe angajatori, în calitatea lor de patroni şi părinţi, să facă deosebirea între munca ce contribuie la obţinerea de către copii a unor deprinderi de muncă şi muncile grele, periculoase, care îi lipsesc pe copii de viitor. Un alt mesaj, promovat de echipa de formatori a FNPAIA în timpul întâlnirilor cu antreprenorii agricoli a fost „Locul copilului este şcoala, iar munca lui este cartea”.
O altă direcţie de mare importanţă economică şi socială, promovată de Organizaţia Internaţională a Muncii, este securitatea şi sănătatea muncii. Anul trecut Confederaţia Naţională a Patronatului cu concursul partenerilor din Olanda şi Germania a organizat la Chişinău un seminar cu această tematică, la care au participat  patroni şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale. Lecţiile teoretice au fost urmate de aplicaţii practice la un şantier de construcţie din Chişinău şi la o gospodărie agricolă cu sere din raionul Criuleni, unde experţi din Olanda au demonstrat la faţa locului cum trebuie asigurată securitatea şi sănătatea muncii, ce măsuri trebuie luate pentru a fi evitate traumatismele şi impactul anumitor situaţii asupra sănătăţii salariaţilor. Acestei probleme i se acordă o atenţie mare şi la nivel de stat, fiind adoptată de parlament Legea privind securitatea şi sănătatea muncii.
Organizaţia Internaţională a Muncii acordă permanent Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova asistenţă tehnică şi logistică sub diferite forme pentru consolidarea rândurilor sale şi diversificarea activităţilor sale în interesul angajatorilor, adică a patronilor, a întreprinderilor şi economiei ţării în ansamblu. Tradiţional conducerea CNPM face parte din delegaţia tripartită a ţării noastre la conferinţele anuale ale OIM de la Geneva, în cadrul cărora sunt discutate probleme de actualitate în domeniul muncii şi protecţiei sociale, proiectele de convenţii şi recomandări ce urmează a fi adoptate, inclusiv derularea proiectelor de acordare a asistenţei tehnice şi modalităţile de aplicare de către statele-membre ale Convenţiilor ratificate ale OIM. În cadrul conferinţelor sunt organizate întâlniri la diferite niveluri, care deschid noi căi de colaborare bi- şi multilaterale.
Şi la Chişinău sunt organizate periodic seminare şi traniguri tripartite cu susţinerea OIM şi la care participă experţi ai Biroului Internaţional al Muncii. La aceste întruniri sunt discutate probleme ce ţin de armonizarea legislaţiei interne cu cea internaţională, formele şi metodele de participare la elaborarea noilor proiecte de legi, de consultare a experţilor europeni în scopul perfecţionării în continuare a legislaţiei muncii.
Tot cu susţinerea OIM colaboratorii Confederaţiei Naţionale a Patronatului participă sistematic la seminarele de instruire, desfăşurate la Centrul de instruire al OIM din Torino, Italia, care de asemenea oferă noi oportunităţi de a derula activităţi la nivelul cerinţelor zilei de azi.
Şi în continuare Confederaţia Naţională a Patronatului mizează pe susţinerea activă tehnică, informaţională şi logistică din partea OIM pentru consolidarea de mai departe a mişcării patronale în ţara noastră şi cantitativ, şi calitativ. Este vorba în primul rând de crearea organizaţiilor patronale teritoriale, de rând cu o promovare mai bună a imaginii patronatelor în societate şi o cultură mai înaltă a patronilor, în scopul întăririi acestei verigi în lanţul Dialogului social. Deja pe parcursul ultimilor doi ani au fost desfăşurate pe întreg teritoriu al republicii seminare cu agenţii economici din localităţile respective, în cadrul cărora au fost abordate aceste probleme de ordin economic la nivel teritorial şi naţional. Şi acest lucru este în derulare, fiind programate alte întruniri în teritorii pentru crearea filialelor şi a dialogului social teritorial şi ramural.
Aniversarea a 90-cea de la crearea Organizaţiei Internaţionale a Muncii este şi pentru Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova de a face un bilanţ al activităţii sale în cei 13 ani ai săi de activitate, de a trasa noi obiective pe viitor, pentru realizarea cărora cu succes CNPM mizează în continuare pe o susţinere multilaterală din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Ion AXENTI, Şeful direcţiei comunicare a CNPM