Cursuri de Securitate și Sănătate în Muncă

Securitatea și sănătatea în muncă constituie un ansamblu de activități care au ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante în procesul de muncă.

Legislația Republicii Moldova prevede instruirea obligatorie a conducătorilor de unități, conducătorilor locurilor de muncă specialiștilor, lucrătorilor desemnați și reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă îndată după numirea lor în funcțiile respective și periodic, cel puțin o dată în 36 de luni (Legea securității și sănătății în muncă Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 Art. 17  (7)). 

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova oferă servicii profesionale în domeniul securității și sănătății în muncă începând cu anul 2009.

Colaborați cu noi și veţi beneficia de: 

 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională prin identificarea pericolelor;
 • Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunoștințelor în domeniul SSM la categoriile de personal, precum și completarea fiselor individuale de instructaj;
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă la nivel de societate;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în munca, ținând cont de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Participare la întocmirea planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice, și de altă natură bazat pe evaluarea riscurilor;
 • Stabilirea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • Completarea fișelor de expunere la riscuri profesionale – tip, în vederea efectuării controlului medical la angajare și periodic al salariaților în baza fișei postului și a fișelor tehnologice de lucrare;
 • Comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă minore;
 • Efectuarea controlului locurilor de muncă cu întocmirea proceselor verbale de control care evidențiază deficientele și stabilesc măsurile ce trebuie luate;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă; 
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
 • Consultanța și soluționare problemelor noi apărute pentru firmele contractante.

Întreprinderi care au beneficiat de serviciile de instruire ale CNPM sunt: ICS „GG Ca­bles & Wires EE” SRL Bayer SRL, Blanconstruct SRL, IM ”Dendrarium”, IS ”Poșta Moldovei”, Forward International SRL, ”Apa Buna”, Serviciul Stare Civilă, FUJIKURA AUTOMOTIVE MLD S.R.L., EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA, Supraten S.A., Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC)

Cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă (nivelul  I de pregătire SSM, 8 ore).

 Cerințe pentru admiterea la cursuri: studii liceale

 • Conducătorii unităților care nu și-au asumat atribuțiile lucrătorilor desemnați;
 • Conducătorii locurilor de muncă;
 • Specialiștii și reprezentații lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM.

Pentru instruirea calitativă a personalului, apelează acum la specialiștii în sănătate și securitate în muncă ai CNPM!

Tel.: 022 222 301

Email: cnpm@cnpm.md