Servicii prestate de CNPM in domeniul SSM

Serviciul extern de securitate și sănătate în muncă a CNPM vă oferă următoarele opțiuni:

 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională prin identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
 • Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunoștințelor în domeniul SSM la categoriile de personal, precum și completarea fiselor individuale de instructaj;
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă la nivel de societate;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Participare la întocmirea planului de prevenire și protecție compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice, și de altă natură bazat pe evaluarea riscurilor;
 • Stabilirea atribuțiilor și responsabilităÈ›ilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • Completarea fișelor de expunere la riscuri profesionale – tip, în vederea efectuării controlului medical la angajare și periodic al salariaților în baza fișei postului și a fișelor tehnologice de lucrare;
 • Comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă minore;
 • Efectuarea controlului locurilor de muncă cu întocmirea proceselor verbale de control care evidențiază deficientele și stabilesc măsurile ce trebuie luate;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă; 
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
 • Consultanța și soluționare problemelor noi apărute pentru firmele contractante.

Valoarea pachetului de servicii protecția muncii se negociază în funcție de numărul angajaților, specificul și complexitatea activității desfășurate.