Societatea cu Răspundere Limitată ”Ecofin-Audit-Service”

52

 

Director Irina Ceban

«Ecofin-Audit-Service» S.R.L.
Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinau, str. M. Kogălniceanu, № 34.
Теl. (373 22) 279 729, 272 673, 541 940
e-mail: ecofinaudit@yahoo.com
www.ecofin.md

Filiale:
or. Camenca, str. Zviozdnaia, 25

Subdiviziuni:
or. Comrat, str. Osipenco, 30
or. Orhei, str. I. Creangă, 1, of. 3


Generalităţi

Firma de audit „Ecofin-Audit-Service” S.R.L. îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor de audit al noulea an şi activează în baza licenţei  privind exercitarea auditului general, inclusiv al auditului companiilor de asigurare, licenţei privind exercitarea auditului participanţilor la piaţa valorilor mobiliare şi a licenţei  privind acordarea serviciilor de evaluare a bunurilor imobiliare. Compania oferă o gamă largă de servicii de audit orientate spre satisfacerea cît mai deplină a cerinţelor clientului la preţuri competitive. Experienţa acumulată şi o bună pregătire teoretică şi practică a personalului reprezintă cartea de vizită a firmei.   Pe piaţa serviciilor de audit Compania este renumită nu numai prin spectrul larg de servicii prestate, dar şi prin operativitatea soluţionării cu exactitate, fiabilitate şi eficacitate a problemelor economice ale clienţilor.

  Priorităţi

1. „Ecofin-Audit-Service” SRL este prima companie de prestare a serviciilor de audit din Republica Moldova, România şi ţările CSI care a obţinut Certificatul internaţional de calitate IQNet privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform condiţiilor standardului ISO 9001:2000.  

2. Suntem deţinători ai următoarelor premii: Laureat de Gradul II al Premiului de Stat pentru Realizări în Domeniul Calităţii, Cel mai bun contribuabil al anului 2005, 2006 şi 2007; am obţinut Medalia de Onoare la Concursul „Marca comercială a anulilor 2005 – 2007, la categoria „servicii financiare”, suntem deţinătorii Premiului Mare „Mercuriul de Aur” în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2009″.  

3. Personalul întreprinderii a trecut instruirea necesară în privinţa aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, susţinînd cu succes examenele respective.  

4. Serviciile oferite de Compania „Ecofin-Audit-Service” SRL garantează confidenţialitatea. SRL „Ecofin-Audit-Service” asigură confidenţialitatea informaţiilor comunicate de client sau obţinute pentru acesta, chiar şi după încetarea raporturilor de colaborare.  

5. Compania îşi asumă răspundere juridică şi materială deplină faţă de beneficiar pentru serviciile prestate, respectarea termenilor de acordare ale acestora, asigurarea confidenţialităţii şi altor angajamente asumate.  

6. A organizat şi susţine editarea Revistei lunare ştiinţifico-consultative în management „Fin-Consultant”, care apare în trei limbi: română, rusă şi engleză.  

7. Compania „Ecofin-Audit-Service” a iniţiat fondarea organizaţiei profesionale – Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, preşedintele căreia este conducătorul „Ecofin-Audit-Service” SRL. Asociaţia, de asemenea, îşi aduce aportul la protecţia drepturilor şi promovarea intereselor clienţilor „Ecofin-Audit-Service” SRL şi altor firme, membre ale Asociaţiei.

8. Compania organizează seminare şi mese rotunde cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Camerei de Licenţiere etc., la care sunt invitaţi conducătorii şi contabilii clienţilor noştri.

9. Colaboratorii Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL de comun cu specialiştii din serviciul fiscal de stat au elaborat şi editat în anul 2010 „Enciclopedia Plătitorului de Impozite” în 4 volume-ghiduri. Enciclopedia oferă un ansamblu multilateral de cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul fiscalităţii, în special vizează impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, contribuţiile de asigurări sociale şi primele obligatorii de asistenţă medicală, precum şi elucidează problemele fiscal-contabile. Enciclopedia, fiind editată în două limbi, este destinată publicului larg (contabili, jurişti, studenţi, funcţionari publici etc.)

Servicii Prin prezenta ofertă ne exprimăm disponibilitatea de a acorda următoarele categorii de servicii:

Suntem disponibili să încheiem atît un contract de consultanţă permanentă (pentru o plată lunară fixă se vor acorda serviciile menţionate mai sus în volum nelimitat), cît şi contracte de consultanţă pentru o singură dată.             

2. Servicii privind exercitarea auditului rapoartelor financiare Auditul se exercită în trei etape: La prima etapă se studiază sistemul contabil şi de control intern, se  elaborează planul general de audit, se apreciază caracterul semnificativ în audit şi se evaluează riscul de control. La etapa a doua se lucrează asupra dovezilor de audit şi metodelor de obţinere a acestora, se  testează controlul intern, se efectuează testarea tranzacţiilor încheiate de către client pe perioada audiată, se vor aplica proceduri analitice, se va efectua  analiza estimărilor contabile. Procedurile analitice se vor folosi la metodele de obţinere a dovezilor de audit şi constau în analiza coeficienţilor şi tendinţelor importante pentru businessul clientului, aprecierea indicatorului economico-financiari.  La etapa a treia auditorul va lucra asupra documentării auditului, aprecierii rezultatelor activităţii Clientului. La finalizarea auditului, Clientului i se înmînează raportul de audit, care confirmă autenticitatea şi veridicitatea rapoartelor financiare. Pe parcurs va fi efectuat auditul:  

3. Serviciile de organizare şi ţinere a evidenţei contabile includ: –    prelucrarea documentelor primare; –    verificarea şi certificarea documentaţiei de evidenţă şi de bilanţ;

4. Servicii de automatizare a contabilităţii, care includ: implementarea diverselor sisteme automatizate complexe de evidenţă contabilă şi adoptarea sistemelor de programe de evidenţă în baza platformei „1C-Предприятие” la specificul întreprinderii (instituţiei), cerinţele personalului acesteia; – deservirea sistemelor automatizate de evidenţă contabilă în baza platformei „1C-Предприятие”;

5. Servicii de evaluare a patrimoniului: Scopul principal evaluării patrimoniului  este, determinarea valorii de piaţă al bunurilor conform actelor normative ale Republicii Moldova. Evaluarea se exercită în trei etape:   La prima etapă se inspectează bunurile ce urmează a fi evaluate, colectarea şi analiza datelor necesare pentru evaluare, analiza pieţei specifice obiectelor evaluate.   A doua etapă presupune alegearea şi aplicarea metodelor de evaluare. La etapa a treia evaluatorul va efectua reconcilierea valorilor şi estimarea valorii finale şi întocmirea raportului de evaluare. La finalizarea evaluării Clientului i se înmînează raportul de evaluare, care confirmă valoarea de piaţă a bunurilor supuse evaluării.

  Remunerarea       

      Remunerarea pentru serviciile de audit se determină reieşind din timpul necesar personalului Firmei pentru acordarea serviciilor (ceea ce depinde de circuitul documentelor contabile, volumul de vînzări, starea evidenţei, multitudinea tipurilor de activităţi ş.a.) şi cheltuielile suportate.

  Portofoliu

      Activitatea noastră este cunoscută şi apreciată de următoarele societăţi comerciale şi necomerciale din Republica Moldova. La momentul actual, avem plăcere să numim printre clienţii noştri permanenţi:

  – Întreprinderi cu capital străin: SA „Moldova-Gaz” (Rusia), SA „Red Union Fenosa”, SA „Orange” (Franţa), S.A „Sudzucker Moldova” (Germania), „CMC-KNAUF” (Germania), Î.M. „Fabrica de drojdii din Chişinău” S.A. (Elveţia), „Jolly Alon” SA (SUA), „MR Crystal-System” SRL (Italia), ÎCS „Tehnogroup-Construction” SRL (Turcia), SRL „Shenker” (România), „Insight Advertising” SRL (Ucraina), „Fashion Group” SRL (Italia), ÎCS „Chemix Grupp” SRL (Estonia), SRL „DanTelco” (Danemarca), ÎCS „Artec” (Germania), Reprezentanţa Companiei „Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi” (Turcia), ÎCS „Europlast Chişinău” SRL (Rusia), ÎCS „Cecconi International” SRL (Italia), etc.;

– Întreprinderi de importanţă naţională: SA „Moldtelecom”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), „Cricova” SA, ÎS CVC „Mileştii Mici”, „Cariera Cobusca” S.A., „TUTUN-CTC” SA, ÎS AGEPI, „Fabrica Elemente de Construcţie (FEC)” SA, ÎS „Combinatul Poligrafic”, ÎS Combinatul de Vinuri „Naţional-Vin”, S.A. „Aeroport Handling”, S.A. „ICAM”, ÎS Centrul pentru Verificarea Producţiei Alcoolice etc.;  

– Donatori internaţionali a unor organizaţii necomerciale din Republica Moldova: Camera de Comerţ şi Industrie a RM, Misiunea „Caritas Moldova”, „Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova”, Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova, Uniunea Fizicienilor din Republica Moldova, Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului 2KR, etc.