Asociația Patronală de Aeronautică din Moldova

206

La 23 iunie 2021, în baza cererii depuse a fost acceptată ca membru cu drepturi depline al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Asociația Patronală de Aeronautică din Moldova.

Asociaţia Patronală de Aeronautică din Moldova (APAM) a fost constituită la 06 februarie 2006 în conformitate cu Legea Patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 cu reluarea activității prin Hotărîrea Adunării generale din 26 februarie 2021 și reînregistrarea la ASP din 07 aprilie 2021.

APAM este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, independentă şi apolitică a patronilor din sfera Aeronautică, care activează în scopul asistării membrilor în capacitatea lor de patroni prin protecţia drepturilor comune economice, tehnice şi juridice, acordarea de servicii şi consultaţii, şi reprezentarea intereselor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu  orice alte organizaţii neguvernamentale, pe plan naţional şi internaţional.

Scopul:  Asistarea membrilor în dezvoltarea capacităţilor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii în domeniul aeronautic,  protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele, precum şi cu oricare alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional din domeniu. În acest context, asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor. Ca atribuţie de bază, Asociaţia Patronală de Aeronautică reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice ale membrilor, colaborează cu organele de resort, precum şi colaborează cu organisme internaţionale de specialitate, practică în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de modernizare, dezvoltare privind tehnologiile speciale în domeniul aeronauticii, exercită alte atribuţii conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Membru al Asociaţiei poate fi orice patron-persoană juridică (agent economic ce prestează servicii publice) cu capital de stat, mixt, privat, patron-persoană fizică, care activează în domeniul aeronautic.

Membrii Asociaţiei sunt aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, participă la activităţile organizate de aceasta, sunt apăraţi împotriva concurenţei neloiale şi abuzurilor nelegitime administrative, beneficiază gratuit de asistenţa juridică, de informaţiile şi publicaţiile elaborate de Asociaţie. APAM sprijină membrii săi prin participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative, a strategiilor şi programelor de dezvoltare a economiei naţionale în domeniul aeronautic. APAM acordă o atenţie la proiectele de modificare și modificările întroduse cu încălcare în actele legislative şi normative cu impact asupra activității a operatorilor aerieni din țară.

Activităţile Asociaţiei şi modificările operate în actele legislative şi  normative, propuse de Asociaţie, au un impact  pozitiv asupra activităţii tuturor operatorilor aerieni serviciilor de utilităţi  publice, dar nu numai a membrilor APAM.

Organul suprem al Asociaţiei este Adunarea Generală, iar organul de conducere – Consiliul APAM. Funcţiile de control financiar se execută de către Comisia de cenzori.

Veniturile Asociaţiei provin din taxele de aderare, cotizaţiile anuale şi alte surse legitime şi  se foloseşte în scopurile prevăzute de Statut.

APAM  se poate asocia cu organizaţii non-guvernamentale din ramură, cu alte organizaţii profesionale sau unităţi economice străine în vederea realizării unor activităţi comune de interes pentru Asociaţie. 

Asociaţia Patronală de Aeronautică din Moldova (APAM) după relansarea activității  întruneşte 4 întreprinderi din domeniul aviației civile a RM.

 

Date de contact: Sediu  – MD 2075 mun. Chişinău str.Grenoble 259/3 of.11

Ion Leșan – Preşedinte al Asociaţiei Patronale de Aeronautică din Moldova                                                   

Tel/fax: 022-999804, Tel.mob.069101415      

e-mail: apampresedinte@gmail.com