Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii

450

 

Contacte:   
Marin Sîrbu– Preşedinte 

Lidia Barburoş – Director executiv                    

e-mail: patronatconstruct@gmail.com


REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie (FPCPMC) a fost fondată în anul 1994, fiind prima organizaţie patronală din Republica Moldova. Pe parcursul acestor ani  FPCPMC a activat în baza unor programe coroborate cu Legea Patronatelor şi Statutul său, acumulînd o experienţă bogată în domeniul activităţii patronale.

În total, cu membrii independenţi, în cadrul FPCPMC activează 193 de firme de construcţii şi producerea materialelor de construcţie.

Scopurile principale ale Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie din Republica Moldova sînt:

–         promovarea intereselor economice, tehnice, sociale şi juridice ale agenţilor economici din domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie;

–         participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de legi, documente normative, strategii şi programe de stat, care prezintă interes şi influenţează asupra activităţilor din domeniu;

–         participarea la negocierile colective şi semnarea convenţiilor colective de muncă şi la soluţionarea litigiilor de muncă la nivel naţional din domeniu;

–         participarea în cadrul structurilor bi- şi tripartite ale dialogului şi parteneriatului social;

–         punerea la dispoziţia membrilor săi a informaţiilor privind orientarea şi tendinţele pieţei interne şi externe, evoluţia tehnologiilor din domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie din ţară şi străinătate, evoluţia cercetărilor ştiinţifice în domeniu şi promovarea normelor şi standardelor naţionale şi europene, practica managerială.

Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie din Republica Moldova  actualmente abordează o serie de probleme privind  situaţia creată în domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie, probleme ce trebuie rezolvate în ramură cît mai urgent.

În abordarea şi soluţionarea acestor probleme sunt antrenaţi conducători şi specialişti din ramura construcţiilor, factori de decizie din organele de stat, organizaţii obşteşti şi profesionale din ramură şi experţi independenţi.

În discuţii  vor fi puse examinate următoarele probleme stringente, în opinia FPCPMC, pentru ramura construcţiilor: 

–         dezvoltarea tehnico-materială a societăţilor din construcţii şi industria materialelor de construcţie (ţinînd cont de decapitalizarea lor, poate şi revenirea în devizele de cheltuieli la cele 10% pentru dezvoltare);

–         alocarea în mod prioritar a terenurilor pentru construcţia de locuinţe  firmelor de construcţii pentru întărirea capacităţii lor;

–         renegocierea cu sindicatele a salariului minim pentru prima categorie în construcţii (de la 720 lei la 900 lei), avînd în vedere salariile reale care există pe piaţa construcţiilor şi deficitul de forţă de muncă care s-a creat actualmente în Republica Moldova;

–         includerea în devizele de cheltuieli pentru toate categoriile de construcţii şi investitori a salariului stabilit în Convenţia colectivă de muncă  semnată de către  Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie din Republica Moldova şi Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”, această măsură va permite:

a)     includerea în cheltuielile directe şi obţinerea fondului de salarizare integral de la beneficiar;

b)    diminuarea muncii „la negru” şi excluderea contabilităţilor duble;

c)     asigurarea salariaţilor cu pensii;

–         problemele ce apar în organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în special neînţelegerea de către unele Ministere şi organe de control a noţiunii de preţ contractual;

–         promovarea unui sistem de standarde şi normative în domeniul construcţiilor aliniat la standardele şi normativele europene;

–         crearea unui climat investiţional favorabil pentru atragerea investiţiilor precum străine atît şi locale;

–         crearea pe lîngă organele locale a ghişeelor unice pentru perfectarea documentelor premărgătoare proiectării construcţiilor, obţinerea condiţiilor tehnice, documentelor de recepţie a construcţiilor, şi a altor documente.