Cadrul legal pentru regimul străinilor în Republica Moldova va fi revizuit

6

La 21 octombrie, Grupul de lucru nr. 4 Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului salariilor în pliс” din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și alte părți interesate s-au întrunit în ședință în cadrul căreia a fost examinat proiectul de lege cu modificări la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova

Proiectul, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne are drept scop uniformizarea cerințelor privind documentarea străinilor, facilitarea documentării acestora şi excluderii potențialelor riscuri de corupție și trafic.

Principala prevedere din proiect se referă la schimbarea modului de dovadă a existenței spațiului de locuit a străinului în RM. Astfel se propune trecerea de la autentificarea notarială a declarației privind oferirea spațiului de locuit la prezentarea actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei, inclusiv contractul de locațiune. Prin această modificare vor fi reduse și costurile aferente procesului de pregătire a actelor pentru documentarea străinilor.

Astfel, cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru cetățenii Uniunii Europene va fi însoțită de actul de identitate național (în original și copie) în temeiul căruia aceștia au intrat pe teritoriul RM, de actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei, de certificat de cazier judiciar sau un alt document cu aceeași valoare juridică, de actele de stare civilă în original şi în copii. În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decât ţara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, precum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere.

Un alt aspect ce va fi reglementat de lege se referă la refuzul acordării sau prelungirii dreptului de şedere provizorie. Decizia în acest sens se va emite dacă străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în RM: a prezentat documentele întocmite cu abateri de la normele stabilite sau conţin date false, nu a achitat taxele de stat pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie, nu întruneşte sau nu a respectat condiţiile aferente scopului şederii etc. Solicitantul va fi informat în scris de către autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil) în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, despre decizia privind refuzul de acordare sau prelungire a dreptului de şedere provizorie în RM, indicând motivele care au stat la baza acesteia.

Extinderea dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare de voluntariat, prevede prezentarea raportului anual de activitate al organizației, iar dreptul de ședere provizorie pentru activități umanitare de voluntariat va putea fi prelungit pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă străinul întrunește condițiile necesare.

În același timp, străinii sosiţi la muncă în baza contractelor individuale de muncă, vor putea ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, anunţate şi înregistrate de către beneficiarul solicitant. Demersul cu actele necesare pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se depun la ghișeul unic personal de către beneficiarul solicitant de lucrări/servicii, cu prezența fizică sau prin intermediul serviciilor web ori de către reprezentantul legal al acestuia. În cazul rezilierii contactului individual de muncă înainte de termen, în decurs de 5 zile lucrătoare beneficiarul solicitant informează autoritatea competentă pentru străini privind revocarea dreptului de ședere.

Cererile depuse de către străini pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în alte situații decât cele reglementate de lege  vor fi examinate în cadrul unei comisii speciale, instituită de către autoritatea competentă pentru străini. Excepție sunt cererile depuse pentru dreptul la dobândirea cetăţeniei RM prin recunoaştere sau redobândire și celor care au la bază un demers al Preşedinţiei, Parlamentului sau Guvernului RM, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.