Opinia CNPM și a membrilor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător

23

 

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova și membri pe care ii reprezintă a examinat şi avizează favorabil proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative cu următoarele obiecţii şi propuneri:

1.  Art. L. – Legea nr. 131-XVI din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21 art.6) cu modificările ulterioare, se propune de modificat Art.2, care va avea următorul cuprins:

Art.1. alin. (1) din Lege sintagma „ personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere „;

Art.2. din Lege noţiunea „certificat de atestare profesională” – sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

noţiunea „instructor în conducere autosintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule”;

noţiunea „profesor de siguranţă rutierăsintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule”;

noţiunea  „unitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier” de expus în următoarea redacţie:

„unitatea de instruire a conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere” – persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care asigură pregătirea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, a instructorilor în conducere auto,  în baza programelor de instruire aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

 

Art. 8. lit. c) din Lege de completat cu următoarele modificări:

„cuvântul „coordonare” se substituie cu cuvântul „autorizare”, cuvântul „avizarea” se substituie cu cuvântul „aprobare”, iar sintagma „în cadrul unităţilor de instruire specializate şi licenţiate” de substituit cu sintagma „în condiţiile stabilite de organul  central de specialitate al administraţiei publice”;

lit. c) de completat în final cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut:

„Centrele de instruire care dispun de o acreditare (autorizare) sau programe acreditate (autorizate) din partea organismelor, organizaţiilor internaţionale din domeniu, la care Republica Moldova face parte, obţin echivalarea autorizării organului central de specialitate al administraţiei publice”.

Art.10. din Lege

lit. (b) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule”;

lit. (e) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

 

Art.12. lit. (a) din Lege de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

 

Art. 18. din Lege după cuvântul „autorizaţia” de completat cu sintagma „şi/sau certificate”;

Denumirea Art.22. din Lege sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.22. din proiect

alin. (1) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (1) de completat cu lit. d) având următorul conţinut „condiţia atestării periodice (odată la trei ani) a personalului didactic din domeniul formării iniţiale şi instruirii periodice a conducătorilor transportului electric urban”

 Art.22. din Lege

alin. (3) la lit. c) de exclus cuvintele „ , ori, după caz, de programe, aprobate de Ministerul Educaţiei cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, privind formarea iniţială şi perfecţionarea periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică”;

alin. (3) la lit. c) se completează în final cu o propoziţie nouă având următorul conţinut „Programele de instruire teoretică şi practică din domeniul transportului electric urban de călători se coordonează suplimentar şi cu instituţiile specifice din domeniu, iar cadrul didactic şi instructorii sunt atestaţi cu participarea  reprezentanţilor instituţiilor specifice”;

alin. (3) lit. f) de exclus;

alin.4 lit. e) de exclus;

 

Art.22. la alin.(5), din proiect, sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.23. din proiect cuvintele „personalului din domeniul transportului rutier” se substituie cu cuvintele „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (1) la lit. c) de exclus cuvintele „ , ori, după caz, programele, aprobate de Ministerul Educaţiei cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, privind formarea iniţială şi perfecţionarea periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică”;

alin.(1) la lit. f) de exclus ultimul aliniat, care are următorul conţinut:

„- pentru profesorii unităţilor de formare iniţială şi perfecţionare periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică – diploma de studii superioare în domeniul ingineriei şi/sau al tehnologiei transportului auto ori, după caz, al tehnologiilor de operare în transport auto, documentele care certifică experienţa de muncă de minimum 5 ani în acest domeniu şi certificatul de atestare profesională”;

alin.(1) la lit. g) de exclus cuvintele „după caz”;

alin.(1) lit. j) şi lit. k) de exclus;

Denumirea Art.25. din Lege sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. unic, sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Denumirea Art.27. din Lege sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.27. la alin.(1) din proiect sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art. 28. din Lege şi din alin. (1), (3), (4), (6), (7), (9), (14), (15) şi alin. (16) cuvintele „personalului în domeniul transportului rutier” de substituit cu cuvintele „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.28. alin. (10) lit. a) din proiect sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.29. din Lege denumirea articolului de modificat după cum urmează:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.29. alin. (4) din Lege sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.30. din Lege sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (1) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (3) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin.(3) lit. g) sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.31. sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (5) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (7) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

alin. (12) de completat cu următoarele modificări:

sintagma „personalului din domeniul transportului rutier” de substituit cu sintagma „conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere”;

Art.40. alin.(4) se exclud cuvintele „în cadrul unităţilor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier”;

Art.48. alin.(3) se exclud cuvintele „în cadrul unităţilor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier;

Art.49. alin.(1) sintagma „unităţile de instruire a personalului din domeniul transportului rutier în urma promovării unui test-grilă” de substituit cu sintagma „organul central de specialitate al administraţiei publice sau de o entitate desemnată de acesta”;

alin. (2), sintagma „în cadrul unei unităţi de instruire a personalului din domeniul transportului rutier licenţiate în acest domeniu, soldat cu promovarea testului-grilă de atestare profesională susţinut în faţa comisiei de evaluare, cu participarea unui reprezentant al Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor” de substituit cu sintagma „în condiţiile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice”;

 

2.  Art. LXV. – Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător:

pct.4. din proiect privind Art.41 alin. (1) lit. a) noţiunea „licenţe” nu este corelat cu noţiunea „licenţă” propus la pct.13 privind completarea cu Capitolul II1, cu articolele 121-1210;

pct.6 privind alin. (1) cuvintele „anexa nr.2″ de substituit cu „anexa nr.3″;

Anexa nr.1 privind Nomenclatorul Actelor Permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător propunem de păstrat regimul de licenţe „transport rutier contra cost„, eliberate de Camera de Licenţiere.

Anexa nr.1 privind Nomenclatorul actelor permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor la rubrica Agenţia Naţională Transport Auto de modificat după cum urmează:

 

26

Autorizaţie a Republicii Moldova pentru transportatori străini, care efectuează transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane, de tip universală şi/sau în regim bilateral, şi/sau tranzit, în/din ţară terţă pe/din teritoriul Republicii Moldova (În conformitate cu prevederile Acordurile bilaterale şi/sau multilaterale, la care Republica Moldova este parte)

 

Agenţia Naţională Transport Auto

Gratuit

1 an (până la 31 ianuarie

27

Autorizaţie multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum

305 euro*

1 an

(pînă la 31 decembrie)

28

Autorizaţie multilaterală CEMT pe  termen scurt, cu carnet de drum

26 euro*

30 zile

29

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane, de tip universală, valabilă şi pentru transportul în/din ţară terţă şi intrare fără marfă, cu plata taxei rutiere

15 euro*

pentru o cursă tur/retur

30a

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane, de tip universală, valabilă şi pentru transportul în/din ţară terţă şi intrare fără marfă, fără plata taxei rutiere

 

25 euro*

pentru o cursă tur/retur

30b

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane, de tip universală şi/sau în regim bilateral şi/sau tranzit, cu plata taxei rutiere

 

5 euro*

pentru o cursă tur/retur

30c

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi persoane, de tip universală şi/sau în regim bilateral şi/sau tranzit, fără plata taxei rutiere

 

 

7 euro*

pentru o cursă tur/retur

30d

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri pentru produse uşor alterabile

 

5 euro*

pentru o cursă tur/retur

30e

Autorizaţie multilaterală unitară BSEC şi/sau TRACECA

 

5 euro*

pentru o cursă tur/retur

30f

Autorizaţie pendulare pentru transporturi auto internaţionale de persoane

 

2 euro*

pentru o cursă tur/retur

30k

Autorizaţie pentru  transporturi auto internaţionale de persoane pentru servicii neregulate

 

5 euro*

pentru o cursă tur/retur

31

Carnet cu foi de parcurs de tip CFP

50 lei

Pentru un Carnet

31a

Carnet cu foi de parcurs INTERBUS

 

100 lei

Pentru un Carnet

32

Permis de activitate pe rută

Gratuit

pentru perioada de valabilitate a licenţei

33

Autorizaţie pentru transporturi auto internaţionale ocazionale de persoane pentru servicii neliberalizate

 

Gratuit

pentru o cursă tur/retur

33

Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de autoservice; de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză; de cântărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului de cântărire a vehiculului rutier; de desfăşurare a activităţii centrelor de instruire în domeniul transportului rutier; de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică

Camera Înregistrării de Stat

100

5 ani

34

Cartele pentru tahografe digitale

 

75 euro*

5 ani

35

Autorizaţie specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

Ministerul Afacerilor Interne

Conform Codul Fiscal, titlul X,Cap.4,anexa nr.3 şi 4.

Fără termen

 

Anexa nr.1 privind Nomenclatorul actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor la rubrica Agenţia Naţională Transport Auto de modificat după cum urmează:

 

13

Certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor sau  de corespundere a remorcii/semiremorcii cerinţelor tehnice de siguranţă

 

Agenţia Naţională Transport Auto

staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată de ANTA

Gratuit

Pentru termenul de valabilitate a raportul de testare tehnică

13a

Certificat de agreare pentru autovehicule care transportă mărfuri periculoase (ADR)

staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată de ANTA

Gratuit

Pentru termenul de valabilitate a raportul de testare tehnică

13b

Declaraţie informativă tip (pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu)

 

Gratuit

nelimitat

13c

Certificat de competenţă profesională pentru practicarea activităţii de conducător auto în transportul rutier (inclusiv ADR)

Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de ANTA

 

35 lei

3 ani

13d

Certificat de competenţă profesională a managerului şi al expertului în domeniul transport rutier naţional şi internaţional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de ANTA

35 lei

3 ani

13e

Scrisoarea de confirmare privind înregistrarea sau radierea unităţii de transport în/din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” şi după caz, confirmarea antrenării autobuzului/autocarului în deservirea rutei regulate

 

Gratuit

nelimitat

 

 

3.     Art. LXVIII. – Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitive medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 149-154 din 20.07.2012)

  • Apriori, vă comunicăm că în şedinţa plenară a Parlamentului din data de 24 februarie curent a fost aprobat în prima lectură proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale(nr. de înregistrare 403 din 19.10.2016, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1142 din 17.10.2016).

Necesitatea modificării Legii 92/2012 a fost determinată de prevederile Hotărârii de Guvern nr.808/2014 cu privire la aprobarea Planului Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Printre modificările majore, efectuate la Legea 92/2012 cu privire la dispozitive medicale, enunţăm excluderea procedurii de autorizare a dispozitivelor medicale neînregistrate, din atribuţiile Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM).

Adiţional, noul proiect de lege reglementează înregistrarea doar în scop de evidenţă a dispozitivelor medicale la introducere acestora pe piaţă (prima punere la dispoziţie), fie prin procedura de notificare pentru dispozitivele care deţin marcaj CE, fie prin procedura de înregistrare pentru dispozitivele medicale, care nu deţin marcaj CE. Pentru ultima categorie de dispozitive, proiectul de lege prevede obligaţia efectuării procedurii de evaluare a conformităţii şi înregistrare la AMDM, până la introducere pe piaţă, (art.8(1) „Dispozitivele medicale care nu deţin marcajul CE pot fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate numai dacă au fost supuse evaluării conformităţii şi au fost înregistrate.”), astfel acoperind riscul pătrunderii pe piaţă a dispozitivelor medicale neconforme.

Prin urmare, în virtutea celor evocate, se impune ajustarea prevederilor prezentului proiect cu normele deja adoptate în primă lectură.

  • Mai mult, normele propuse poartă caracter ambiguu în măsura în care nu este reglementată însăşi procedura de emitere a autorizaţiilor de import de către AMDM, a specialiştilor antrenaţi în gestionarea solicitărilor, a criteriilor în bază cărora va fi efectuată evaluarea dosarelor, temeiurilor de refuz, etc.
  • De asemenea, nu este clară procedura de emitere a actului permisiv de autorizare a importului pentru dispozitive neînregistrate, atât timp cât însăşi înregistrarea în Registru de Stat al dispozitivelor medicale, nici conform Legii 92/2012, nici conform noului proiect de lege nu reprezintă emiterea unui act permisiv.
  • La fel, la art.111 alin.(2) lit. c) – nu este clară obligaţia prezentării, în scopul obţinerii autorizaţiei de import al dispozitivelor medicale neînregistrate în Republica Moldova, a Declaraţiei de conformitate CE, în măsura în care conform prevederilor actuale ale legii, cît şi ale proiectului nou de lege, elaborat în acest domeniu (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1142 din 17.10.2016), sunt supuse înregistrării atât dispozitivele medicale ce deţin acest certificat, cît şi alte dispozitive medicale ce deţin un alt act confirmativ, emis în acest sens.
  • Evidenţiem că, prin modificările la legea 92/2012 se propune instituirea „autorizaţiei de import pentru dispozitive medicale neînregistrate în Republica Moldova” , pe când în Nomenclatorul actelor permisive, anexat prezentului proiect, drept act permisiv este indicată – „Autorizaţia de import al dispozitivelor medicale neînregistrate în Republica Moldova, fără marcaj CEE.”

4.   Art. LXXII. – Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 229-233, 2012, art.)

Printre modificările majore efectuate la Legea nr. 132 din 8 iunie 2012, enunţăm modificarea tarifelor pentru emiterea actelor permisive. În acest sens, evocăm că:

  • Se denotă lipsa unor analize ce ar justifica cuantumul tarifelor propuse.

La moment, Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, instituie anumite taxe pentru emiterea actelor permisive de către Agenţie (amendamentele la Nomenclatorul actelor permisive operate prin intermediul Legii nr.129 din 11.07.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative):

1.                      500 EUR – autorizaţia radiologică;

2.                      50 EUR – autorizaţia radiologică parţială;

3.                      500 EUR – certificat de securitate.

La fel cum nu a fost prezentată argumentarea economică, precum şi mecanismul de stabilire a acestor tarife la nivelul existent, nu sunt justificate, prin prisma raţionamentelor de ordin economic, nici tarifele nou propuse, atât timp cât Legea nr.132 din 08.06.2012 nu aprobă metodologia de formare a costurilor conexe procedurii de emitere a actelor permisive. Or, însuşi art.9 (2) al Legii 160/2011 prevede ” [..] Plăţile stabilite pentru emiterea actului permisiv şi pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depăşească costurile de elaborare şi emitere a actului permisiv în cauză şi de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obţinute din plăţile respective nu trebuie să depăşească costurile aferente emiterii actelor permisive.

În acest sens, considerăm absolut necesară revizuirea tarifelor aplicate pentru emiterea autorizaţiilor radiologice/ autorizaţiilor radiologice parţiale, cu inserarea inclusiv a metodologiei de stabilire a acestora în textul legii.

  • Mai mult considerăm că valoarea acestor tarife este exagerată şi reprezintă o povară financiară pentru agenţii economici. Cu titlu de informare, vă comunicăm că momentul actual, se atestă următoarea situaţie – în pofida faptului că, agenţii economici, care furnizează preparate radiologico-farmaceutice instituţiilor medico-sanitare din ţară, deţin autorizaţie radiologică pentru importul şi transportarea acestora, şi certificatul de securitate pentru mijlocul de transport, aceştia sunt obligaţi să deţină, pentru fiecare expediţie, autorizaţie radiologică parţială de import/export/introducere temporară, precum şi autorizaţie radiologică parţială de transportare cu invocarea prevederilor pct.15 al Regulamentului privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.727 din 08.09.2014.

Considerând scopul autorizaţiilor parţiale, ca fiind de evidenţă a materialelor importate şi transportate pe drumurile publice, precum şi în vederea preîntâmpinării importului, furnizării sau plasării pe piaţă a surselor de radiaţii ionizante, care nu sunt conforme cu cerinţele speciale, nu este clar raţionamentul perceperii tarifelor suplimentare celor legate de obţinerea autorizaţiei radiologice şi a certificatului de securitate a mijlocului de transport. În acest sens, autorizaţiile parţiale ar putea fi eliberate gratuit şi să reprezinte doar o confirmare că agentul economic deţine autorizaţia radiologică în domeniu, precum şi certificatul de securitate, respectiv îndeplineşte toate cerinţele pentru realizarea activităţilor cu tipul nominalizat de surse de radiaţii.

  • De asemenea, este salutabilă iniţiativa autorităţilor de a stabili tarife diferenţiate în funcţie de tipul surselor radioactive, însă evocăm că Legea nr.132 din 8 iunie 2012 nu prevede clasificarea acestora pe categorii. În cazul stabilirii unei abordări diferenţiate a tarifelor în funcţie de tipul activităţilor radiologice sau nucleare, se recomandă includerea clasificării surselor radioactive în textul legii.

 5.  Art. LXXX. – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.247-248, art.568) cu modificările şi completările ulterioare.

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor propune de a păstra modalitatea de eliberare a licenţelor pentru „transport rutier contra cost” în conformitate cu Acordului de Asociere RM-UE unde Republica Moldova se angajează să armonizeze treptat legislaţia (Anexa IX la Acord, Capitolul 15 (TRANSPORTUL) din Titlul IV), Regulamentele (CE) nr.1071/2009, 1072/2009 şi nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 şi Rezoluţiei CEMT ITF (2015)3/FINAL privind aprobarea HĂRŢII CALITĂŢII în domeniul transport  internaţional de mărfuri în sistema autorizaţiilor multilaterale CEMT.

Art.5. alin. (1) din proiect

noţiunea ,,asociaţie profesională de profil reprezentativă” propunem cifra 10% de substituit cu cifra „15%”;

noţiunea operatorul „e-Autorizaţie transport” se exclude cuvântul „unitare”;

Art. 23. alin. (2) lit. a) din proiect la prima liniuţă, după cuvintele „de manager de transport rutier” de completat cu sintagma „sau copia contractului individual de muncă, din care rezultă că este angajat în funcţia de manager de transport rutier”, iar ultima liniuţă se exclude;

Art. 27. din Cod se propune de modificat după cum urmează:

„(1) Licenţa de transport rutier contra cost oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, activităţi de transport rutier în trafic naţional şi în trafic internaţional, dacă tratatele şi acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altfel, după cum urmează :

a)                      transport rutier contra cost de mărfuri;

b)                     transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate şi ocazionale;

c)                      transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.

d)                     transport de colete.”;

„aliniatul (3) devine aliniatul (2);

Art. 312. din proiect la aliniatul doi, după cuvintele „transport rutier” de completat cu cuvântul „regulat”;

Art. 319. din proiect de completat în final cu cuvintele „din numărul autorizaţiilor primite”; 

Art. 3132. din proiect

alin. (1) cuvântul „documentele” se substituie cu sintagma „lista autovehiculelor, semiremorcilor şi remorcilor”;

alin (2) cuvântul „Dosarele” se substituie cu cuvântul „Cererile”;

alin. (3) cuvintele „ tuturor documentelor” se substituie cu cuvintele „listei autovehiculelor, semiremorcilor şi remorcilor”;

alin. (4) cuvintele „dosarul depus”  se substituie cu cuvintele „cererea şi lista autovehiculelor, semiremorcilor şi remorcilor depuse”.

Art. 3141. din proiect

alin.(5) de completat în final cu sintagma „precum şi dovada publicării avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” 

La Art. 3142. din proiect

alin. (2) după cuvintele „care ulterior pot fi şterse” se completează cu cuvintele „şi nu au fost completate alte foi de parcurs pentru efectuarea cursei”;

 Art.37. din Cod se completează cu următorul aliniat:

„(71) operatori de transport rutieri pot depune la sediul organului central de specialitate cererile privind modificarea programului de transport rutier interraional numai în perioada 1 ianuarie – 15 ianuarie;”

Art. 38. din Cod de completat cu următoarea modificare:

alin.(1) lit. c) de completat în final cu cuvintele „şi refuzul operatorului de transport de a deservi în continuare ruta/cursa dată”;

 Art.39. din Cod de modificat şi de completat după cum urmează:

aliniatul (1) sintagma „ , precum şi în baza autorizaţiilor eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sânt situate capetele rutei şi de autorităţile competente ale statelor tranzitate” – se exclude.

și se completează  cu următoarele aliniate:

„(101) Organul central de specialitate, la solicitarea operatorului de transport, înaintează, în termen de 30 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sânt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sânt tranzitate decizia privind prelungirea cursei existente şi copiile documentelor  relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”

„(102) Cererile de prelungire a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional vor fi soluţionate de către Organul central de specialitate la depunerea de către operatorul de transport rutier a documentelor relevante înainte cu cel puţin 45 zile de la expirarea termenului autorizaţiei valabile”;

Art. 84. din Cod se modifică după cum urmează:

lit. c) va avea următorul conţinut:

c) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprinderea şi altă localitate aflată peste frontieră, dacă acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altfel.

alin. (3) se exclude;

Art. 153. din Cod se modifică după cum urmează:

aliniatul (4), (5), (6), (7) şi (8) se exclud.

aliniatele (9) şi (10) devin aliniatele (4) şi (5);

Anexa nr.1 din Cod după sintagma: „COPIE CONFORMĂ A LICENŢEI DE TRANSPORT RUTIER” cuvintele „valabilă pentru transportul rutier în trafic1” se substituie cu cuvintele „CONTRA COST”;

finalul Anexei nr.1 sintagma „1 Se completează cu cuvintele „naţional” sau „internaţional” în conformitate cu art. 24 din prezentul cod” – se exclude.

UTD propune completarea proiectului dat cu un Articol nou privind modificarea şi completarea Codul educaţiei, având următorul conţinut:

Art. Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, .2014, nr.319-324, art.1424) se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 123. alin.(3) şi (4) se exclud, iar în alin.(10) se exclud cuvintele „,în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei”;

Art. 124. alin.(1)

lit. b) după cuvântul „şi” se completează cu cuvântul „/sau”, iar cuvintele „,autorizate provizoriu sau acreditate” se substituie cu  cuvântul„(prestatorii)”.

lit. c) cuvintele „,autorizate provizoriu sau acreditare” se exclud;

Art. 126. alin.(1)

lit. b) cuvintele „un salariat” se substituie cu  cuvintele „o persoană” şi se completează în final cu fraza „Formarea profesională continuă poate fi: obligatorie – stabilită de legislaţia în vigoare, şi facultativă – stabilită de structurile şi/sau persoane din societate”;

Art. 126. se completează cu următoarele aliniate:

(5) Formarea profesională continuă obligatorie se face prin:

a) calificare – dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit persoanei interesate să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;

b) perfecţionare – dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;

(c) specializare – obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;

(6) Formarea profesională continuă obligatorie se realizează prin:

a) cursuri tematice de perfecţionare/specializare – până la 90 de ore convenţionale;

b) cursuri de perfecţionare/specializare de scurtă durată – de la 90 până la 120 de ore convenţionale;

c) cursuri de perfecţionare/specializare multidisciplinare cu o durată de la 120 până la 500 de ore convenţionale;

d) cursului şi programe de recalificare în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru realizarea unei noi activităţi profesionale, cu o durată de la 500 până la 1000 de ore convenţionale;

e) cursuri şi programe de recalificare profesională în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru obţinerea unei noi calificări, cu o durată mai mare de 1000 de ore convenţionale;

(7) Periodicitatea formării profesionale continue obligatorie a adulţilor este determinată de legislaţia în vigoare.

(8) Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, după caz fi structurate pe module elaborate şi aplicate de prestatorii cu activitate în domeniu. Programele de formare profesională continuă obligatorie asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, corelate cu cerinţele de calificare ale pieţei naţionale şi internaţionale a muncii.

Programele de formare profesională continuă obligatorie pe domenii de activitate sânt ajustate la normele metodologice elaborate de organele publice centrale de specialitate cu respectarea legislaţiei în domeniu educaţiei.

Programele de formare profesională continuă elaborate de structurile internaţionale şi recunoscute de organele publice centrale de specialitate pot fi aplicate de prestatorii cu activitate în domeniu autorizate de acestea structuri internaţionale.

(9) Auditorii care au încheiat cu succes cursuri tematice sau de scurtă durată în cadrul formării profesională continuă obligatorie primesc după caz certificat de perfecţionare sau certificat de competenţă profesională.

Auditorii care au încheiat cu succes cursuri multidisciplinare în cadrul formării profesională continuă obligatorie şi au susţinut testele de evaluare primesc adeverinţă de perfecţionare profesională sau după caz certificat de competenţă profesională.

Auditorii cu studii superioare sau medii de specialitate, instruiţi conform programelor de formare profesională continuă cu un volum normativ de la 500 până la 1000 de ore, atestaţi de către Comisia de Stat, primesc diplome, care le oferă dreptul la o activitate profesională într-un anumit domeniu.

Auditorii cu studii superioare sau medii de specialitate, pregătiţi după programe de formare profesională continuă pentru o calificare suplimentară cu un volum normativ mai mare de 1000 de ore, fiind atestaţi de către Comisia de Stat, primesc diplome de calificare profesională suplimentară la studiile superioare sau medii de specialitate, care atestă obţinerea unei noi calificări.

(10) Prestatorii de servicii în domeniul formării profesionale continue eliberează certificate, adeverinţe sau diplome de absolvire în modul stabilit de legislaţia în vigoare.           

 

Ministerul_Economie_compl_unoe_acte_legislat_autoriyaii_1.pdf