Avizul CNPM la Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate

28

 

Urmare a indicaţiei Primului-ministru Nr. 1126-81 din 25 februarie 2015 vă prezentăm opinia Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova pe marginea proiectului de Hotărâre a Guvernului ce prevede Modificarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate.

 

Mai întâi de toate suntem surprinşi de faptul ca prima iniţiativă a Guvernului nou numit cu impact asupra activităţii de întreprinzător este propusă spre aprobare cu încălcarea flagrantă normelor legale: Legea Nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 235/2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

 

Susţinem propunerea Ministerului Economiei enunţată în timpul Şedinţei de Guvern din 25.02.2015 şi anume de retragere a acestui proiect de pe ordinea de zi, până la momentul întrunirii condiţiilor legale de conformare la normele legale enunţate mai sus.

 

Elaborarea unei Analize a Impactului de Reglementare ar fi demonstrat că proiectul HG în redacţia prezentată nu vine să rezolve problema acută a lipsei unor medicamente din instituţiile medicale (atât publice cât şi cele private). Mai mult ca atât, semnalele pe care CNPM le primeşte de la furnizorii de medicamente şi echipamente medicale vin să confirme ipoteza, potrivit căreia eventuala adoptare a proiectului în redacţia propusă va agrava şi mai mult situaţia pe piaţă, datorită refuzului exprimat de furnizori de a mai participa pe viitor la licitaţiile de achiziţii publice.

 

Examinând textul propus constatăm şi un şir de obiecţii atât de ordin conceptual cât şi de neconformitate cadrului legal actual. Astfel:

 

Considerăm oportun de a insera în cadrul proiectului de HG respectiv, prevederi ce ar oferi posibilitatea de a micşora / majora cantitatea produselor destinate livrării în cadrul contractului de achiziţii, din contul majorării / diminuării preţului la produsele respective, în cazurile când preţurile au suferit schimbări ca urmare a fluctuaţiilor cursului valutar, preţul fiind recalculat conform reglementărilor HG nr. 525,  din  22.06.2010.

 

Recomandăm inserarea în cadrul Regulamentului a dispoziţiilor privind gestionarea cazurilor excepţionale. Drept urmare, sugerăm menţionarea atât în cadrul Regulamentului cât şi în „Contract-model de achiziţii publice a medicamentelor şi dispozitivelor medicale”, faptul că în caz de  rechemare a medicamentelor pe motive de depistare a deficienţelor de calitate, vânzătorul se exonerează de la obligaţia de livrare a produselor respective cumpărătorului, respectiv, nu i se vor aplica sancţiunile prevăzute în cadrul alin. 59¹.

 

Dorim să menţionăm că o serie de instituţii ce au calitatea de cumpărător în cadrul Contractelor de achiziţii publice a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, au datorii istorice faţă de vânzători (conform contractelor menţionate mai sus). În acest context, solicităm respectuos, elaborarea mecanismelor ce ar securiza agenţii economici de astfel de fenomene, paralel scutindu-i de penalităţi în cazurile când marfa nu este livrată din cauza neachitării datoriilor pentru bunurile procurate anterior.

 

Raportului inechitabil: autoritatea contractantă – operatori economici (vânzător)

 

Cu referire la intenţia de inserare a pct. 59¹, în Regulament, remarcăm caracterul neechitabil al acestor prevederi, constatând discrepanţa penalităţilor şi sancţiunilor aplicate vânzătorului în cazul neonorării obligaţiilor în raport cu cumpărătorul, în comparaţie cu cazurile când cumpărătorul nu-şi onorează obligaţiile (de plată). Prin urmare, conform Codului Civil, art. 716, alin. 1, „O clauză contractuală standard este lipsită de efect dacă prejudiciază disproporţionat, contrar principiilor bunei-credinţe, cealaltă parte a contractului. […]”.

 

De asemenea punctul 59¹ din Regulamentul completat şi modificat în tot cuprinsul contravine prevederilor art.669 Cod Civil, potrivit căruia : „ (1) Dacă deţine o poziţie dominantă pe piaţă, una din părţile contractante este obligată să contracteze în acest domeniu. Ea nu poate să impună fără motive temeinice celeilalte părţi condiţii contractuale disproporţionate.”,  precum şi prevederilor cu referire la contractul sinalagmatic (art.704 Cod civil), or, contractul de achiziţie după natura sa este un contract sinalagmatic, care prevede – ” (1) Un contract este sinalagmatic dacă fiecare dintre părţi se obligă reciproc, astfel încât obligaţia fiecăreia din ele să fie corelativă obligaţiei celeilalte.

 

prevederilor de sancţionare a operatorilor farmaceutici (pct. 1) lit. v) în Regulament) vin în contradicţie cu prevederile art. 771 „Nerespectarea angajamentelor privind asigurarea instituţiei medico-sanitare cu medicamente” al Codului Contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24.10.2008. Aplicând principiul ierarhiei actelor juridice în esenţă putem concluziona,” că prevederile menţionate, incluse în proiect sunt nule, deci nu pot fi aplicate. Totuşi şi la valoarea penalităţilor, Ministerul Sănătăţii trebuie să se conducă de partea generală a Codului Contravenţional al Republicii Moldova, care prevede sancţiune maximă pentru agenţii economici în sumă de 500 UC, şi care poate fi dublată sau triplată la încălcări repetate.

 

Prin aprobarea pct. 4) (anexa 3) , Ministerul Sănătăţii îşi depăşeşte atribuţiile funcţionale deoarece potrivit art. 9 alin. (1) lit. d) al Legii privind achiziţiile publice Nr. 96 din 13 04 2007 funcţia elaborării documentelor standard de achiziţii publice revine în exclusivitate Agenţie Achiziţii Publice.

 

Confederaţia Naţională a Patronatului solicită Ministerului Sănătăţii să organizeze discuţii publice cu invitarea participanţilor la piaţa medicamentelor şi a echipamentelor medicale şi îşi exprimă disponibilitatea de a facilita organizarea unei astfel de acţiuni.

 

 

 

Leonid CERESCU

Preşedintele CNPM

 

Aviz pdf