Regulamentele privind suportul salariaților în condiții de restricții aprobate de cabinetul de miniștri

15

Regulamentele privind acordarea din bugetul de stat  a indemnizațiilor salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dezabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică; a indemnizației pentru șomajul tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse de starea de urgență în sănătate publică; a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 316 în ședința din 3 noiembrie 2021 (HG nr. 316/2021)  au intrat în vigoare vineri, 5 noiembrie, fiind publicate în Monitorul Oficial.

Conform acestei Hotărîri zilele libere pentru supravegherea copiilor, în cazul suspendării procesului educațional în regim fizic, pot fi acordate salariaților părinți sau tutore ai copiilor cu vârstă de până al 12 ani sau ai copiilor cu dizabilități, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ. Indemnizația se va acorda la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, care va fi depusă la angajator. Cu excepția familiilor monoparentale sau tutorelui care va supraveghea copilul în perioada menționată, salariații, la cererea de acordare a zilelor libere în condițiile art. 781 din Codul muncii, vor anexa la cerere o declarație pe proprie răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul din părinții.

Documentul stabilește că, în cazul familiilor care se încadrează în prevederile legale, de zile libere va beneficia doar unul dintre părinți. În condițiile în care se va constata că ambii părinți au beneficiat simultan de zile libere, dreptul la indemnizație se anulează pentru ambii părinți din momentul constatării. Cuantumul indemnizației, calculat prin multiplicarea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 lei pe zi. Indemnizația acordată din bugetul de stat se va deduce din indemnizația datorată de angajator salariaților conform articolului 781 alin. (1) din CM.  În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi este mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 781 , alin. (1) din CM și indemnizația achitată din bugetul de stat. Cuantumul salariului de bază achitat de angajator se va declara prin darea de seamă IPC21 și reprezintă baza de calcul la care angajatorul datorează impozitele aferente plăților salariale.  Indemnizația pentru șomaj tehnic se va acorda salariatului aflat în șomaj tehnic declarat de angajator ca urmare a restricțiilor impuse. Cuantumul acesteia de asemenea va constitui 50% din salariul de bază al salariatului, dar nu mai mult de 150 lei pe zi, cu achitarea de către angajat a diferenței dintre indemnizație și salariul de bază.  Al treilea Regulament prevede acordarea salariatului de către angajator a 2 zile libere pentru administrarea fiecărei doze de vaccin împotriva Covid-19. În aceste condiții pentru compensația implementării măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, este stabilit un plafon de 450 lei pe zi, reprezentând circa 150% din câștigul salarial mediu lunar brut pe zi pe trimestrul II al anului 2021.  Controlul și constatarea corectitudinii declarării mărimii salariului de bază pentru salariații beneficiari de toate trei indemnizații, angajați în cadrul unității care solicită indemnizația, se va realiza de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Indemnizațiile acordate din bugetul de stat fără temei legal sau în baza datelor false indicate de angajator în solicitare sau de salariat în declarația pe proprie răspundere, conform constatărilor ISM, se vor recupera de la angajator sau de la salariații menționați, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Angajatorul care va depune solicitarea poartă răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legislației, pentru autenticitatea informațiilor comunicate.