Despre utilizarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018: date statistice și realități

27

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), conform prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 156 din 11.02.2002 este membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), avînd printre atribuțiile sale aprobarea rapoartelor financiare anuale ale CNAM şi rapoartelor anuale privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical, precum și informarea opiniei publice despre activitatea CNAM.

În cadrul ședinței Consiliului din 23 mai curent a fost prezentat și aprobat Raportul privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2018. Acesta reflectă principalii indicatori aferenți sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și provocările cu care se confruntă asiguratorul național în atingerea obiectivului global în domeniul sănătății – acoperirea universală a populației cu servicii medicale prin acces, calitate și echitate.

Examinînd raportul, constatăm despre „creșterea continuă a veniturilor în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar conjugarea eforturilor de echipă a permis majorarea volumului de achiziții strategice de servicii medicale acordate populației”. Tot aici este important de menționat totuși că procurarea strategică de servicii medicale rămâne a fi încă un deziderat, și nu un o abordare integrată în mecanismele existente la nivel național.

Conform datelor raportului, „mai mulţi bani au fost alocaţi pentru realizarea programelor speciale: operaţii de cataractă, protezări de şold şi genunchi, transplant de ficat, rinichi şi cornee, operaţii pe cord etc”. În același timp se raportează că listele de așteptare și eficiența prestării serviciilor aferente programelor speciale continuă să fie o provocare. Cererea de servicii ale populației pentru acces la programe speciale, la moment, nu este acoperită cu oferta prestatorilor contractați de CNAM, ceea ce generează suprasolicitări ai unor prestatori și riscuri crescute pentru pacienții asigurați, ce necesită asemenea servicii.

O altă provocare constituie și contractarea prestatorilor de servicii medicale în cadrul SAOAM. Mai mulți prestatori de servicii medicale eligibili conform condițiilor generale de eligibilitate au depus oferte pentru a suplini oferta la nivel național, dar nu au fost contractați, deși acestea au fost depuse în termene și conform condițiilor indicate în Ordinul CNAM nr. 364 A din 14 Septembrie 2018 cu privire la contractarea instituțiilor medico-sanitare pentru anul 2019 și a Ordinului nr. 555-A din 11 decembrie 2018 cu privire la aprobarea listei documentelor pentru contractarea prestatorilor de servicii medico-sanitare. Conform prevederilor cadrului de reglementare ofertele au fost depuse la CNAM, fără transmiterea lor sau informarea suplimentară a MSMPS despre oferta depusă, după cum a fost menționat în cadrul ședinței din 23 mai. Aceasta însă nu poate constitui o încălcare sau un impediment pentru examinarea ofertelor depuse și o justificare a deciziei de contractare sau necontractare a prestatorilor ofertanți. 

Serviciile oferite pentru contractare nu au fost considerate la formarea ofertei naționale de servicii pe programe speciale, continuând astfel situația anilor precedenți și nesoluționînd problema rândurilor de așteptare și accesului îngreunat pentru beneficiari.

Pentru alte tipuri de servicii, cum ar fi serviciile de înaltă performanță, se invocă o abordare inechitabilă a prestatorilor de servicii publici și privați. Prin prisma legislației în vigoare în cadrul sistemului național de sănătate prestatorii privați de servicii medicale nu vin să completeze sau să asigure serviciile medicale neacoperite de prestatorii publici de servicii medicale, dar activează pe principiu de egalitate cu aceștia, fiind urmărită în final asigurarea eficienței și transparenței în utilizarea mijloacelor financiare publice, bazate pe necesitațile populației în servicii medicale, raportate la capacitalile sistemului de sanătate, în limita mijloacelor fondurilor.

Ținând cont de faptul că unul din principiile de bază ale contractării serviciilor medicale este garantarea accesibilităţii persoanelor la serviciile medicale incluse în Programul unic, nu puot fi trecute cu vederea carențele în ceea ce privește rândurile de aşteptare, suprasolicitarea unor anumiți prestatori și limitarea accesului altora. La acest capitol, deși se recunosc anumite omiteri și se propune un mecanism de ameliorare (scădere a rândurilor luând în calcul capacitatea prestatorilor) acesta încă nu se implementează în anul curent, dar din contra se pune în sarcina unor prestatori îndeplinirea volumului de servicii prin necontractarea altora.

În scopul asigurării unui acces liber al populației asigurate la serviciile medicale prevăzute în cadrul Programului unic, precum și asigurarea respectării principiului egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege am solicitat implicarea Ministerului de resort în vederea identificării de soluții pentru problemele enunțate, or la formarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală contribuie toți și fiecare în parte.