Ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

18

La 13 octombrie curent s-a desfșurat ședința ordinară a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

Președintele Comisiei, Dl Octavian Calmîc a anunţat deschiderea şedinţei Comisiei şi a prezentat ordinea de zi:

1.                Examinarea Proiectului  Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care ţin de politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017.

 Raportor – Ministerul Finanţelor.

2.                Cu privire la reformarea  sistemului  fiscal  şi  elaborarea  unei versiuni  noi a Codului Fiscal.

Raportor – Ministerul Finanţelor.

3.                Examinarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Codului muncii.             

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

4.                Examinarea proiectul de Hotărîre a Guvernului „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de cîmpuri electromagnetice” ce vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (cîmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE].

 Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei .

 

         La solicitarea raportorilor,  s-a propus excluderea de pe ordinea de zi punctele 2 și 4, pentru definitivarea acestora și examinarea la ședințele ulterioare. Propunerea a fost acceptată reprezentnații Ministerului Finanțelor, Dl Octavia Armașu, ministru și Veronica Vragaleva, viceministru a prezentat principalele prevederi ale proiectului ce vizează modificarea actelor normative ce ţin de politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017. Printre cele mai importante modificări au fost enunțate:

– Mărirea tranşelor de venit impozabil dar şi a scutirilor personale ale angajaţilor;

         – Majorarea impozitului pe venit pentru persoanele fizice la livrarea producţiei agricole către agenţii economici de la 2 la 3%;

– Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor de venit de la 25 martie la 30 aprilie, aprilie, precum şi modificarea termenului de restituire a impozitului pe venit achitat în plus la 1 iunie pentru declaraţiile depuse electronic şi 1 iulie pentru cele depuse în scris;

–   Anularea scutirilor de TVA a activităţilor legate de eliberarea licenţelor şi brevetelor legate de dreptul de autor şi drepturile conexe;

         –   Acordarea posibilităţii agentului economic de trecere în cont a sumei TVA pentru serviciile livrate regulat pe o perioadă de 6 luni consecutive, precum şi pentru energie electrică, termică, gaz natural şi alte servicii în luna în care a avut loc livrarea acestora, în cazul în care primeşte factura fiscală până la data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea;

–   Au fost plafonate taxele şi impozitele locale;

–   A fost introdus un nou gen de activitate a persoanelor fizice, activitatea independentă, ca o alternativă a patentei de întreprinzător;

–   Implementarea conceptului de soluţie fiscală anticipată;

Ministrul Finațelor, Dl Octavian Armaşu a adăugat că au fost modificate mai multe prevederi ce ţin de administrarea fiscală pentru facilitarea activităţii agenţilor economici.

Reprezentnații CNPM au avut cîteva intervenții. Astfel Vladislav Caminschi a întrebat despre propunerea CNPM de a li se acorda dreptul de a emite facturi fiscale persoanelor care vor avea activitate individuală.

Octavian Armaşu a răspuns că prin acordarea acestui drept se vor pune impedimente în activitatea acestor persoane, ele având un regim facilitar, fiind doar obligate să deţină aparat de casă, care va fi dedus din contul impozitului pe venit.

Vladimir Florea a menţionat că până la 40% din transportul de pasageri este ilicit şi este nevoie de întreprins măsuri complexe între ministere pentru eradicarea fenomenului, cu implicarea mai multor instituţii.

La această intervenție Dl Octavian Calmâc a propus Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să găsească soluţii la fenomenul transportului ilicit, în cadrul unui grup de lucru, cu implicarea tuturor autorităţilor cu atribuţii în domeniu.

Cristina Şeptelici, expert CNPM în probleme de politică fiscală a întrebat despre înregistrarea dreptului de proprietate a bunurilor imobile, care în prezent este în obligaţia cumpărătorului, fără a exista posibilităţi de a-l obliga să facă acest lucru. Pentru rezolvarea problemei trebuie modificate actele normative din domeniu, poate cu acordarea dreptului notarilor de a efectua acest lucru, care va contribui şi la administrarea corectă a impozitului pe bunurile imobiliare.

În privinţa înregistrării dreptului de proprietate, D-na Vragaleva a răspuns că este nevoie de implicarea mai multor instituţii ale statului pentru implementarea altor reguli în domeniu, dar aceste discuţii vor avea loc şi în cadrul procesului de elaborare a noului Cod fiscal care are loc în prezent şi la care vor fi invitate şi patronatele.

Președintele CNPM, Leonid Cerescu a ținut să menţioneze despre  buna colaborare cu Ministerul Finanţelor şi prezentarea la timp a proiectului politicii bugetar fiscale. CNPM a prezentat 24 de propuneri din care au fost acceptate 12. Totuşi CNPM mai solicită o întrevedere cu Ministerul Finanţelor pentru prezentarea argumentelor la propunerile neacceptate.

Totodată  a fost exprimată  nemulţumirea că a fost prezentată prea târziu sinteza propunerilor înaintate şi aceasta nu a putut fi studiată în timp util. CNPM solicită o colaborare cât mai activă pentru găsirea unor soluţii pentru elaborarea unei politici bugetar-fiscale şi vamale agreată de toţi partenerii sociali.

Urmare a celor menționate de toate părțile interesate, Dl Octavian Calmîc a propus susţinerea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care ţin de politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017, cu asumarea angajamentului de a reveni la discuţii şi în cadrul altor platforme, în Guvern, Parlament, în cazul în care vor apărea ajustări la proiectul prezentat.