erfm;rekvlkgr

19

Este de menționat că, dreptul de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, este aplicabil perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021.Exercitarea dreptului menționat se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, mecanismul de depunere a acesteia fiind la etapa finală de elaborare. În acest context, comunicăm că cererile de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale ce vor fi prezentate până la aprobarea mecanismului de depunere a cererii menționate, urmează a fi depuse prin utilizarea semnăturii electronice la adresa electronică: mail@sfs.md, sau pe suport de hârtie – la adresa Aparatului Central al Serviciului Fiscal de Stat: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat şi care nu va depăşi:- data de 25 aprilie – pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziţii;- data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă şi efectuată achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget. Prevederile date sunt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021.4. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:- în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune – asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent;- avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie a anului curent vor conţine informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune – informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.Serviciul Fiscal de Stat informează că este în proces de organizare a implementării punctelor din Dispoziție, astfel că solicitanții vor putea beneficia de noile prevederi începînd cu următoarea săptămînă.