Modificări la Codul Fiscal

28

Guvernul  Republicii Moldova a aprobat şi a prezentat Parlamentului spre examinare proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

„Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

În continuare vă prezentăm nota informativă a executivului referitor la acest proiect de lege, care a fost expediat spre avizare Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova. Examinaţi cu atenţie modificările la Codul Fiscal propuse de guvern şi inaintaţi propunerile şi sugestiile proprii referitor la acest document.  Ele vor fi examinate, sistematizate  şi  folosite în procesul de avizare a documentului.

 
                                                      Nota informativă

                                        la proiectul de lege pentru modificarea

                                          şi completarea unor acte legislative

Prezentul proiect de lege conţine un şir de modificări ale Codului Fiscal, legilor pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal, Legea fondului rutier, Legea taxei de stat, Codul contravenţional, Legea contabilităţii, Legea cu privire la patenta de întreprinzător, alte legi şi are drept scop realizarea măsurilor de politică fiscală pe anul 2010 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, ceea ce va duce la relaxarea agenţilor economici în aspect de relansare a activităţii lor, cît şi diminuarea presiunii fiscale a contribuabililor.

 

Astfel, se prevede majorarea mărimii scutirii personale anuale şi majorarea mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice, cît şi acordarea acestor scutiri tutorelui de rînd cu înfietorul.

Totodată, întru susţinerea persoanelor fizice şi juridice care deschid depozite bancare sau deţin valori mobiliare corporative, se propune extinderea termenului cu 2 ani privind neimpozitarea venitului sub formă de dobînzi obţinut de persoanele fizice şi juridice de la depozite bancare, valori mobiliare corporative.

Întru armonizarea legislaţiei fiscale naţionale cu prevederile internaţionale se propune introducerea normelor cu privire la preţul de transfer, ceea ce va permite alocarea corectă a profiturilor în fiecare stat, crearea unor condiţii egale de impunere pentru agenţii economici naţionali şi companiile transnaţionale, contracararea evaziunii fiscale, ajustarea politicii fiscale şi de administrare fiscală naţionale la normele şi standardele europene.

Un bloc de măsuri vizează implementarea mecanismului de impozitare  a veniturilor obţinute de persoanele juridice şi fizice în zona off-shore. Propunerea dată are scopul de a diminua atractivitatea transferului de plusvaloare în zonele respective, prin aplicarea cotei de 35% la veniturile obţinute în zona off-shore.

În scopul eliminării fenomenului „salariului în plic” se propune implementarea mecanismului de impozitare a veniturilor salariale sub mărimea unui salariu minim pe ţară, cu aplicarea impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale de stat şi primei de asigurare obligatorie medicală faţă de salariile calculate de angajator sub salariul minim pe ţară.

În scopul eficientizării utilizării surselor bugetare se propune îngustarea segmentului de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale, cu cele efectuate în comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul şi industria extractivă şi introducerea normei privind menţinerea destinaţiei şi neînstrăinarea activelor materiale obţinute în rezultatul investiţiilor (cheltuielilor capitale) în cazul restituirii TVA, precum şi neextinderea restituirii TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale către cele efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la BPN.

 

Întru stimularea activităţii agenţilor economici şi simplificarea administrării fiscale, se propune scutirea de TVA a serviciilor legate de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective, aplicarea cotei zero a TVA la comercializarea biletelor de călătorie pentru transportul internaţional maritim, scutirea de TVA şi accize a mărfurile supuse accizelor în cazul recepţionării acestora prin intermediul poştei.

 

Un alt bloc de propuneri vizează majorarea cotelor accizelor la bere, la ţigările cu filtru, la benzină şi derivatele acesteia, la parfumuri şi apă de toaletă, la articolele de bijuterie, la autoturismele care consumă motorină şi cele de lux, cît şi introducerea accizelor la articolele de cristal, fapt ce va permite acumularea de noi surse financiare la buget, precum şi indexarea fiscală a cotelor accizelor la producţia vinicolă, băuturile alcoolice tari şi băuturile slab alcoolice, aparatura electronică, autoturismele care consumă benzină cu capacitatea motorului de pînă la 3000 cm3.

 

De rînd cu aceasta, se prevede extinderea accizelor la articolele de bijuterie care se realizează în întreprinderi comerciale şi lombarduri şi nu dispun de documente justificative ce confirmă achitarea accizelor, ceea ce va permite stoparea legalizării articolelor din metale preţioase inclusiv prin contracte de donaţie la care anterior nu s-a achitat accizul cît şi suplimentarea bugetului în perioada de referinţă.

Întru sporirea responsabilităţilor pentru unele tipuri de încălcări admise de către contribuabili, se preconizează sancţionarea acestora pentru neutilizarea repetată a maşinilor de casă şi control, neindicarea în facturi sau indicarea eronată a preţului de livrare fixat de producătorul mărfurilor social-importante sau preţul de import al acestora, eschivarea de la prezentarea declaraţiei privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător în condiţiile aplicării cotei zero a impozitului pe venit, neprezentarea de către organele cadastrale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare şi Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registrul”” a informaţiei ce ţine de activele înstrăinate de persoane fizice, neprezentarea, prezentarea incompletă sau tardivă a dosarului preţului de transfer, nemenţinerea destinaţiei şi înstrăinarea activelor materiale obţinute în rezultatul investiţiilor (cheltuielilor capitale) în cazul restituirii TVA, necalcularea obligaţiunilor fiscale pornind de la salariului minim pe ţară în timp ce salariul lunar calculat de către angajator este sub nivelul respectiv.

Un alt bloc de măsuri vizează taxele locale. La acest compartiment se preconizează finalizarea implementării principiilor de descentralizare administrativă şi administrare fiscală locală, prin atribuirea Serviciului de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale a  funcţiilor de administrare fiscală executate de primăria mun.Chişinău şi Bălţi, dublarea cotei maxime a taxei pentru amenajarea teritoriului şi majorarea cu 50% a taxei pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii de deservire socială, întru realizarea măsurilor de politică fiscale pentru anul 2010 şi suplimentarea BUAT.

Printre alte măsuri se enumeră dublarea cotelor taxelor rutiere la autoturismele înmatriculate în Republica Moldova şi majorarea suplimentară a taxei cu 30% pentru cele care consumă diesel, dublarea cuantumului taxei de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, implementarea preţului minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, dublarea taxei lunare pentru patentă.

Totodată, în scopul înlăturării lacunelor din redacţia curentă a legislaţiei fiscale sînt efectuate un şir de modificări, purtînd un caracter redacţional şi de concretizare.

 

 

                                                                                                                                   VICEMINISTRU

 
                                                                                                                                    Viorel DANDARA